Iсторiя кафедри ОБВ

Кафедра організації будівельного виробництва (ОБВ) заснована в 1951 році і на сьогодення налічує 1 професора, 7 доцентів, 1 старшого викладача, провідного інженера та старшого лаборанта, 80% професорсько-викладацького складу мають вчені ступені та звання.

Період з 1951 по 1961 роки  був часом становлення кафедри в нових умовах розвитку та індустріалізації будівництва. Склад кафедри організації будівельного виробництва (ОБВ) збільшився до 10 викладачів. Наступне десятиріччя  було періодом  зростання  усіх показників в навчально-методичній, науково-дослідній роботі, почала працювати аспірантура. На базі кафедри було організовано перший в університеті обчислювальний центр, діяли перші аналогові машини.

З  1971 по  1981 роки робота кафедри ОБВ була спрямована на  впровадження активних методів навчання, ділових ігор, ЕОМ,   результатів наукових досліджень, що забезпечило вихід в число ведучих  кафедр за результатами змагання. На кафедрі ОБВ працювало  17 викладачів, із них  70% —  з вченими  ступенями та званнями. В восьмидесяті  роки на кафедрі була  відкрита спеціалізація «Управління будівництвом» для однієї групи спеціальності «Промислове  та цивільне будівництво», що дозволило створити унікальний навчальний план і перейти до блочно-модульної організації навчального процесу. Спеціалізація забезпечила до 1997 року випуск фахівців з глибокою підготовкою в галузі менеджменту, маркетингу, підприємництва, здатних в ринкових умовах працювати на керівних  посадах в будівельних організаціях.

З липня 1998 року кафедру перейменовано на кафедру організації будівельного виробництва (ОБВ).

За час існування кафедри ОБВ її очолювали фахівці високої кваліфікації, вчені, педагоги: 1951–1959 роки – доцент Сухоруков С.М., 1959 – 1969 роки – доцент  Бузань К.Т., 1969 – 1972 роки – професор, доктор технічних наук Фоков Р.І., 1972 – 1993 роки – професор, доктор економічних наук Пічугін С.О., з 1993 до 2020  року – професор, кандидат економічних наук  Дружинін А.В. З жовтня 2020 року кафедру очолила кандидат технічних наук, доцент Гольтерова Т.А.

Великий  внесок в створення  і розвиток кафедри в різні роки внесли доценти: Усик М.А., Тимошенко М.Ф., Рубінштейн М.З., Шунтаков Б.В., Баранов П.Ю., Мовчан А.А., Соломенцев М.М., Андронов А.І., Бодренков О.Є., Новобранов В.М.

За час існування кафедри захищено 2 докторських дисертації (Фоков Р.І., Пічугін С.О.) та 30 кандидатських дисертації, аспірант Рахмаіл С.О. захистив роботу магістра та доктора філософії у Мічиганському університеті США.

Співробітництво  кафедри організації будівельного виробництва з ведучими науково-дослідними і проектними інститутами, будівельними організаціями  м. Харкова  дозволило  розробити та впровадити ряд науково-методичних розробок в практику будівництва, розробити першу цільову програму розвитку будівельного комплексу  Харківського регіону, організувати  підвищення кваліфікації інженерно-технічних  кадрів, відкрити  філіали кафедри. 

В сучасних умовах кафедра ОБВ співпрацює з багатьма будівельними і проектними організаціями, які забезпечують проведення виробничих та проектних практик здобувачів вищої освіти (ЗВО), надають інформацію для виконання випускних кваліфікаційних робіт, впроваджують результати наукових розробок кафедри, здійснюють працевлаштування випускників. В період 1993 -2020 роки на кафедрі організації будівельного виробництва склалася наукова школа, основним напрямком якої стало проведення дослідження з  проблеми  „Стратегія розвитку інноваційного управління в проектуванні та будівництві в Україні». Результати наукових досліджень впроваджені в навчальній процес і використовуються при виконані робіт на замовлення проектних і будівельних організацій.

Наукова діяльність

З  перших днів створення кафедра організації будівельного виробництва бере активну участь в виконанні науково-дослідних робіт. Актуальність  тематики  та висока якість   наукових досліджень дозволяли кафедрі забезпечувати високу ефективність впровадження розробок у виробництво і в 1975 – 1990 роки входити в число ведучих  кафедр за цими показниками.

В умовах ринкової  економіки, кризи в будівельному комплексі кафедра змінила напрямки наукових досліджень, орієнтуючи держбюджетну тематику на  навчальний процес та майбутнє пожвавлення в будівництві.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є:

  • інноваційний розвиток будівельного комплексу України в умовах європейської інтеграції;
  • стратегія інноваційного управління в проектуванні та будівництві;
  • підвищення організаційно-технічного рівня будівництва в Україні;
  • інформаційне моделювання (ВІМ) та оцінка ефективності інвестиційних будівельних проектів;
  • розвиток комплексного інжинірингу для підвищення якості управління інвестуванням будівельними проектами.

Кафедра організації будівельного виробництва здійснює фахову підготовку здобувачів вищої освіти (ЗВО), є випусковою для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», професійного спрямування «Промислове і цивільне будівництво», а також забезпечує виконання освітніх програм зі спеціальностей: 191 «Архітектура та містобудування», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», 122 «Комп’ютерні науки», 133 «Галузеве машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», тощо.

Кафедра організації будівельного виробництва забезпечує поєднання навчання і наукових досліджень під час реалізації освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти. Згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» на кафедрі працюють наукові проблемні гуртки студентів, в межах діяльності яких здобувачі вищої освіти залучаються до реалізації наукових тем кафедри.

Курси дисциплін, які викладаються кафедрою ОБВ, відповідають вимогам сучасної освіти та постійно удосконалюються з урахуванням досвіду провідних проектних, будівельних організацій, сучасних досягнень науки і техніки, світових інноваційних технологій. Збільшується використання учасниками освітнього процесу комп’ютерних технологій. Успішно впроваджуються змішані форми навчання (поєднання аудиторних занять з онлайн-технологіями).

Навчальна діяльність

Науково-методична діяльність

Кафедра організації будівельного виробництва забезпечує студентів комплектами  навчально-методичної документації з широким використанням  активних методів навчання, модульної побудови  методичних вказівок  та комп’ютерних технологій.

Викладачами опубліковано до 30 навчальних посібників та монографій з проблем організації, управління та економіки будівництва, авторами яких стали вчені кафедри: Усик М.А., Тимошенко М.Ф., Пічугін С.О., Дружинін А.В., Соломенцев М.М., Баранов П,Ю., Новобранов В.М. За час існування кафедри за матеріалами наукових досліджень опубліковано  більше 450  наукових робіт. За останні 10 років викладачами кафедри ОБВ підготовлено до 10 навчальних посібників і комплексне методичне забезпечення усіх дисциплін, що викладає кафедра.

Кафедра організації будівельного виробництва є випусковою для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», професійного спрямування «Промислове і цивільне будівництво» і здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (доктор філософії) рівнів вищої освіти.

В період з 1993 до 2012 року кандидатські дисертації захистили Гольтерова Т.А., Савченко О.І., Кучма О.О., Обухова Н.В., Давиденко О.А., Німков Д.О., Гаєвська В.О., Савйовський А.В. Сьогодні на кафедрі працюють 9 кваліфікованих викладачів, серед яких 1 професор, 7 доцентів і 1 старший викладач. Науково-педагогічні працівники кафедри ОБВ входять до вченої ради університету, вченої ради будівельного факультету, методичної комісії будівельного факультету, робочих груп з підготовки матеріалів до ліцензування та акредитації спеціальностей та освітніх програм.

Підготовка кадрів

Міжнародні зв’язки

Кафедра за час існування підтримувала  міжнародні зв’язки університету з вишами США, Європи та Росії.  Доценти  кафедри:  Гольтерова Т.А., Савченко О.І., Кучма О.О. пройшли стажування в США за програмою підготовки викладачів в галузі управління проектами.

Перспективи кафедри

Колектив кафедри організації будівельного виробництва з оптимізмом дивиться в майбутнє і впевнений, що разом з пожвавленням  у будівельному  комплексі України відкриваються нові  можливості для європейської інтеграції навчального процесу   на базі сучасних комп’ютерних технологій, розвитку наукових досліджень в галузі організації та управління будівництвом, а наступне десятиріччя стане періодом нових досягнень.

Склад кафедри

Дивитися Склад кафедри