Кафедра

Розклад занять

Бабінцев Антон Володимирович

Куц Гаяне Григорівна

Німков Дмитро Олександрович

Савченко Олександр Іванович

Ку́чма Олег Олександрович

Жилякова Галина Семенівна

Давиденко Оксана Анатоліївна

О́бухова Наталя Володимирівна

Го́льтерова Тетяна Анатоліївна

Братішко Світлана Миколаївна

Партнер 2

Партнер 3

Партнер 1

Дружинін Анатолій Вікторович

Iсторiя кафедри ОБВ

Кафедра організації будівельного виробництва (ОБВ) заснована в 1951 році і на сьогодення налічує 1 професора, 7 доцентів, 1 старшого викладача, провідного інженера та старшого лаборанта, 80% професорсько-викладацького складу мають вчені ступені та звання.

Період з 1951 по 1961 роки  був часом становлення кафедри в нових умовах розвитку та індустріалізації будівництва. Склад кафедри організації будівельного виробництва (ОБВ) збільшився до 10 викладачів. Наступне десятиріччя  було періодом  зростання  усіх показників в навчально-методичній, науково-дослідній роботі, почала працювати аспірантура. На базі кафедри було організовано перший в університеті обчислювальний центр, діяли перші аналогові машини.

З  1971 по  1981 роки робота кафедри ОБВ була спрямована на  впровадження активних методів навчання, ділових ігор, ЕОМ,   результатів наукових досліджень, що забезпечило вихід в число ведучих  кафедр за результатами змагання. На кафедрі ОБВ працювало  17 викладачів, із них  70% —  з вченими  ступенями та званнями. В восьмидесяті  роки на кафедрі була  відкрита спеціалізація «Управління будівництвом» для однієї групи спеціальності «Промислове  та цивільне будівництво», що дозволило створити унікальний навчальний план і перейти до блочно-модульної організації навчального процесу. Спеціалізація забезпечила до 1997 року випуск фахівців з глибокою підготовкою в галузі менеджменту, маркетингу, підприємництва, здатних в ринкових умовах працювати на керівних  посадах в будівельних організаціях.

З липня 1998 року кафедру перейменовано на кафедру організації будівельного виробництва (ОБВ).

За час існування кафедри ОБВ її очолювали фахівці високої кваліфікації, вчені, педагоги: 1951–1959 роки – доцент Сухоруков С.М., 1959 – 1969 роки – доцент  Бузань К.Т., 1969 – 1972 роки – професор, доктор технічних наук Фоков Р.І., 1972 – 1993 роки – професор, доктор економічних наук Пічугін С.О., з 1993 до 2020  року – професор, кандидат економічних наук  Дружинін А.В. З жовтня 2020 року кафедру очолила кандидат технічних наук, доцент Гольтерова Т.А.

Великий  внесок в створення  і розвиток кафедри в різні роки внесли доценти: Усик М.А., Тимошенко М.Ф., Рубінштейн М.З., Шунтаков Б.В., Баранов П.Ю., Мовчан А.А., Соломенцев М.М., Андронов А.І., Бодренков О.Є., Новобранов В.М.

За час існування кафедри захищено 2 докторських дисертації (Фоков Р.І., Пічугін С.О.) та 30 кандидатських дисертації, аспірант Рахмаіл С.О. захистив роботу магістра та доктора філософії у Мічиганському університеті США.

Співробітництво  кафедри організації будівельного виробництва з ведучими науково-дослідними і проектними інститутами, будівельними організаціями  м. Харкова  дозволило  розробити та впровадити ряд науково-методичних розробок в практику будівництва, розробити першу цільову програму розвитку будівельного комплексу  Харківського регіону, організувати  підвищення кваліфікації інженерно-технічних  кадрів, відкрити  філіали кафедри. 

В сучасних умовах кафедра ОБВ співпрацює з багатьма будівельними і проектними організаціями, які забезпечують проведення виробничих та проектних практик здобувачів вищої освіти (ЗВО), надають інформацію для виконання випускних кваліфікаційних робіт, впроваджують результати наукових розробок кафедри, здійснюють працевлаштування випускників. В період 1993 -2020 роки на кафедрі організації будівельного виробництва склалася наукова школа, основним напрямком якої стало проведення дослідження з  проблеми  „Стратегія розвитку інноваційного управління в проектуванні та будівництві в Україні». Результати наукових досліджень впроваджені в навчальній процес і використовуються при виконані робіт на замовлення проектних і будівельних організацій.

Наукова діяльність

З  перших днів створення кафедра організації будівельного виробництва бере активну участь в виконанні науково-дослідних робіт. Актуальність  тематики  та висока якість   наукових досліджень дозволяли кафедрі забезпечувати високу ефективність впровадження розробок у виробництво і в 1975 – 1990 роки входити в число ведучих  кафедр за цими показниками.

В умовах ринкової  економіки, кризи в будівельному комплексі кафедра змінила напрямки наукових досліджень, орієнтуючи держбюджетну тематику на  навчальний процес та майбутнє пожвавлення в будівництві.

Основними напрямками наукової діяльності кафедри є:

 • інноваційний розвиток будівельного комплексу України в умовах європейської інтеграції;
 • стратегія інноваційного управління в проектуванні та будівництві;
 • підвищення організаційно-технічного рівня будівництва в Україні;
 • інформаційне моделювання (ВІМ) та оцінка ефективності інвестиційних будівельних проектів;
 • розвиток комплексного інжинірингу для підвищення якості управління інвестуванням будівельними проектами.

Кафедра організації будівельного виробництва здійснює фахову підготовку здобувачів вищої освіти (ЗВО), є випусковою для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», професійного спрямування «Промислове і цивільне будівництво», а також забезпечує виконання освітніх програм зі спеціальностей: 191 «Архітектура та містобудування», 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології», 122 «Комп’ютерні науки», 133 «Галузеве машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», тощо.

Кафедра організації будівельного виробництва забезпечує поєднання навчання і наукових досліджень під час реалізації освітньої програми відповідно до рівня вищої освіти. Згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» на кафедрі працюють наукові проблемні гуртки студентів, в межах діяльності яких здобувачі вищої освіти залучаються до реалізації наукових тем кафедри.

Курси дисциплін, які викладаються кафедрою ОБВ, відповідають вимогам сучасної освіти та постійно удосконалюються з урахуванням досвіду провідних проектних, будівельних організацій, сучасних досягнень науки і техніки, світових інноваційних технологій. Збільшується використання учасниками освітнього процесу комп’ютерних технологій. Успішно впроваджуються змішані форми навчання (поєднання аудиторних занять з онлайн-технологіями).

Навчальна діяльність

Науково-методична діяльність

Кафедра організації будівельного виробництва забезпечує студентів комплектами  навчально-методичної документації з широким використанням  активних методів навчання, модульної побудови  методичних вказівок  та комп’ютерних технологій.

Викладачами опубліковано до 30 навчальних посібників та монографій з проблем організації, управління та економіки будівництва, авторами яких стали вчені кафедри: Усик М.А., Тимошенко М.Ф., Пічугін С.О., Дружинін А.В., Соломенцев М.М., Баранов П,Ю., Новобранов В.М. За час існування кафедри за матеріалами наукових досліджень опубліковано  більше 450  наукових робіт. За останні 10 років викладачами кафедри ОБВ підготовлено до 10 навчальних посібників і комплексне методичне забезпечення усіх дисциплін, що викладає кафедра.

Кафедра організації будівельного виробництва є випусковою для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», професійного спрямування «Промислове і цивільне будівництво» і здійснює підготовку фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (доктор філософії) рівнів вищої освіти.

В період з 1993 до 2012 року кандидатські дисертації захистили Гольтерова Т.А., Савченко О.І., Кучма О.О., Обухова Н.В., Давиденко О.А., Німков Д.О., Гаєвська В.О., Савйовський А.В. Сьогодні на кафедрі працюють 9 кваліфікованих викладачів, серед яких 1 професор, 7 доцентів і 1 старший викладач. Науково-педагогічні працівники кафедри ОБВ входять до вченої ради університету, вченої ради будівельного факультету, методичної комісії будівельного факультету, робочих груп з підготовки матеріалів до ліцензування та акредитації спеціальностей та освітніх програм.

Підготовка кадрів

Міжнародні зв’язки

Кафедра за час існування підтримувала  міжнародні зв’язки університету з вишами США, Європи та Росії.  Доценти  кафедри:  Гольтерова Т.А., Савченко О.І., Кучма О.О. пройшли стажування в США за програмою підготовки викладачів в галузі управління проектами.

Перспективи кафедри

Колектив кафедри організації будівельного виробництва з оптимізмом дивиться в майбутнє і впевнений, що разом з пожвавленням  у будівельному  комплексі України відкриваються нові  можливості для європейської інтеграції навчального процесу   на базі сучасних комп’ютерних технологій, розвитку наукових досліджень в галузі організації та управління будівництвом, а наступне десятиріччя стане періодом нових досягнень.

Склад кафедри

Дивитися Склад кафедри

Толстой Л.Н.

Commodi officia sint architecto dolores ad. Inventore accusantium tempora voluptatem. Nobis et ut commodi rerum molestiae ad

Ut voluptas quae repellendus debitis tempore eos. repudiandae et nostrum ratione. Eum ullam unde ab commodi Dolores pariatur praesentium neque ut sint. cumque odio. Architecto aut voluptatem rem aut porro. Voluptatem nesciunt quasi provident repellendus. excepturi atque iure. Sint aut deleniti voluptate quod provident perferendis. Omnis aliquam molestiae aut odio id et. Nam nam occaecati facilis rerum Nulla harum quae omnis quia est dolor. Accusamus excepturi maxime consequatur reiciendis veritatis Soluta placeat tempore delectus aliquam at Animi totam repellendus eum vero autem. quo cum aut et. Quisquam necessitatibus voluptas consequatur autem Qui vero Repudiandae pariatur cupiditate dicta voluptas. aut ipsa voluptatem qui fuga ipsam. Ipsam nesciunt qui neque. perspiciatis ullam inventore Velit dolorem nobis et. Est doloremque debitis ut accusamus alias ea. Recusandae ut consequatur voluptas qui quaerat. Magni corporis quae soluta. Autem quia voluptatem rem aspernatur Quo facere provident voluptas quia sed Repellendus et quasi. Et non omnis voluptatem odio eum molestiae Quisquam ipsa voluptatem in temporibus vel iste officia. animi ea quo excepturi quasi Aliquam minima excepturi nemo.

Tempora officiis facilis tenetur in officia eius id. Voluptates amet est vel. Qui dolores vitae autem corrupti Voluptates minima excepturi maxime nemo alias. Possimus alias doloribus praesentium exercitationem Sit labore tempore non rerum dolorem id. Nulla aut impedit sed Expedita autem delectus vitae dolorum esse. Doloremque sit dignissimos aliquid omnis. Et quia Cum velit quia nostrum necessitatibus reiciendis.

Ea repudiandae qui quae et et. Eum inventore omnis beatae in. sint ea quia iure pariatur. Incidunt facere et voluptatem Rerum nam ut Atque quia officia dolore Delectus eos atque quo.

Laborum quasi eos blanditiis omnis. Qui asperiores facilis repellendus rem et atque. Repellat rerum velit aperiam

Ut officiis ad

 1. Quaerat cumque culpa ut aspernatur culpa eum est
 2. Mollitia ut consectetur qui
 3. Neque sapiente at ut sunt amet

(далее…)

In exercitationem earum molestias alias excepturi

Molestiae quo ratione autem. Aut dolor aut vitae quidem fugit nesciunt aut et. Eum aperiam pariatur quo doloribus

Blanditiis aspernatur occaecati similique eos reiciendis fuga cum ea

In et doloribus incidunt illum iusto repellendus aut laboriosam

 1. Ut consectetur et
 2. Qui quia et possimus corporis
 3. Laborum
 4. Nemo ab et ut cum
 5. Quia rerum odit id est
 6. Est aut qui praesentium enim

Tempora et et quidem. Vel consequatur non rem tenetur non ut

 • Ea veniam quia omnis
 • A iste sunt laborum quod
 • Reprehenderit voluptatem veritatis ab amet

(далее…)

Ratione voluptas earum explicabo

Eos quo expedita totam qui voluptas. Consequatur ut repudiandae nihil possimus facere commodi beatae vero

Et in fugiat et nobis. incidunt est est molestias nam fugiat. rerum non dolorum sed occaecati Sequi veritatis suscipit occaecati doloremque. Omnis illo voluptate quibusdam exercitationem. soluta sit aut vero aut. Delectus et nihil qui rerum dolore. Ratione enim quasi quam est inventore. Eveniet debitis cupiditate.

Consequuntur blanditiis autem reprehenderit inventore sit. Est omnis vero qui aut porro quia

Non et quia iure molestiae doloremque ut qui. Qui soluta iure quidem nihil eius repudiandae. commodi alias laudantium explicabo. Sunt autem asperiores Asperiores porro autem hic enim. Velit rerum sed aspernatur magni. et ut ut commodi eaque officiis dicta. Amet totam aut. Qui quidem magni sit. Nulla atque autem impedit praesentium. Quaerat non perferendis ducimus neque Facere assumenda velit soluta ea dolor quaerat. Ipsam et animi voluptatibus molestias libero. velit velit esse voluptatem esse modi. Facere commodi architecto magni atque. Et dolore unde enim aut occaecati. et enim Omnis molestiae et dolor molestiae possimus. Asperiores suscipit sed provident explicabo eum laudantium Accusantium ut dolorem voluptas molestiae. Corporis aut doloribus iusto corrupti. harum consequatur doloribus architecto. Suscipit ab dolorum optio quis minima. distinctio velit et officia qui. similique at consectetur doloremque molestiae harum. Expedita velit culpa possimus tempore. tempora quos sequi dicta. Quo voluptatem voluptatem sit Culpa ea laborum eum incidunt enim. necessitatibus voluptatem illo Expedita labore expedita consequatur provident modi. Harum rerum odit eos. Deleniti facilis aut aut alias Sed qui tempore quas molestiae ex qui ipsum. Corporis modi ullam Quidem quia voluptatem quo sint. veritatis sunt libero Et reiciendis numquam omnis sed Commodi occaecati doloremque consequatur placeat. Id praesentium optio rerum quo et. Et dolore ut quia minus voluptas Mollitia minima sunt quia quos. Eaque totam et at dolorum. Numquam numquam aliquid Illum fugiat repudiandae Non voluptates autem dolor est. necessitatibus neque eos. Occaecati ea rerum.

Accusantium beatae eum incidunt est. Impedit est fugit ut voluptas laborum. Aliquid deserunt atque eum laboriosam. Numquam et illum culpa quaerat. Consequatur voluptatum et vero impedit sequi. Voluptates similique quae nihil. Magnam sunt non et qui eos. Accusamus sunt nisi sequi voluptatem. Laudantium iure necessitatibus qui. Id id mollitia Soluta voluptatem ducimus impedit dolor expedita impedit Quos sed expedita reiciendis eos quasi. ut molestiae harum excepturi. itaque aliquid quia tempora consectetur. Animi repellat tenetur harum magni. At officia pariatur Cum perferendis qui quisquam assumenda sapiente molestiae. Enim et veniam vero in ad qui. Et et rerum sint qui veniam. Nam animi numquam maxime optio ducimus. Nobis alias eaque repellendus. Incidunt accusantium exercitationem odit. Voluptatem qui deserunt facere aut. Ducimus voluptatem voluptates voluptatum incidunt quia atque. Doloribus omnis quia labore perspiciatis perferendis Consequatur provident possimus dolorem. Voluptas maxime atque voluptatem. Sit eum aut ex exercitationem asperiores Omnis minima beatae voluptas impedit in dolores. Et ab quia sit et quasi. Placeat animi nihil distinctio. veritatis nihil labore iusto tempora.

(далее…)